İş Hukuku nedir?

İş hukukunun temel işlevi işçi ve işveren arasında ki hizmet ilişkilerini ve devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek ve iş kanunu kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları da ayrıntılı olarak düzenleyerek İş Kanununu kapsamına giren ve iş hukuku davalarında ki tüm uyuşmazlıkları iş mahkemesine götürebilir.

iş hukuku

İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği

İş Hukuku Mevzuatı, tüm çalışan personelleri korumaya odaklı olması ve iş ilişkilerinin konu edinildiği bir hukuk dalıdır.Tüm Çalışma ilişkileri iş hukuku kapsamına girmemektedir.
İşveren ile çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi iş hukukunun kapsama alanı içerisine girer.

Çalışanları iki gruba ayırabiliriz;

1. Memur,İşçi
2. Esnaf Sanatkar,Mimar,Doktor

İş Hukuku, iş sözleşmesi ile ücret karşılığı işverene bağlı olarak işçi ile bunların arasında ki ilişkileri düzenlenmesine iş hukuku denir. İş hukuku devlet ile sendikalar arasında ki ilişkileri de düzenler.

İş Sözleşmesiyle Çalışan Herkes İş Kanunu’na Tabi midir?

4857 sayılı İş Yasası’nın 4. maddesinde İş Kanunu’na tabi olmayan istisnai durumlar sayılmıştır. Örneğin ev hizmetlileri, pilotlar, gemi adamları iş sözleşmesine tabi olarak çalışmakla birlikte, İş Kanunu’na tabi değildirler. Gemi adamları Deniz İş Kanunu’na tabi iken, pilot, ev hizmetlisi gibi İş Yasası’nın kapsamı dışında kalanlar ve özel bir yasa kapsamında olmayan çalışanlar Borçlar Kanunu’nun hizmet akdine ilişkin hükümlerine tabidirler.

İş Hukuku kapsam olarak ikiye ayrılır.

Bireysel İş Hukuku : Küçük işletmelerde ki işçi ile işveren arasında ki ilişkiyi düzenler.Konuları olarak ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar.

Toplu İş Hukuku : Büyük işletmelerde ki işveren tarafından işçilerin toplu olarak temsil edildiği sendika işyerlerinde uygulanır.

İş Hukukundan doğan borçlar ikiye ayrılır.

İşverenin Borçları
Ücret Ödeme Borçları
İşçinin Kullanacağı Araç ve Gereç Malzeme ve Donanımı Temin Etme Borcu
İşçiyi Koruma Borcu
Eşit Davranma Borcu
Doğum İzni Borcu
İşverenin Oda ve Yurt Açma Borcu
İşçinin Borçları
1. Çalışma Borcu
2. Sadakat Borcu

Bireysel iş hukuku, bir çalışan ile işveren arasında iş sözleşmesi ile kurulan iş ilişkisinin kapsandığı kısımdır.İş sözleşmesinin yapılması, tarafların borçları, işten çıkarılma gibi konular bireysel iş hukuku kapsamında yer alır. Bireysel iş hukuku Deniz, Basın, Türk Borçlar kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alır.

Toplu iş hukuku, işçi ile işveren arasında en az bir tarafın topluluk adına yer aldığı ilişkilerin kapsandığı kısımdır. Toplu iş hukukunda sendikalar ile iletişim kurulur.Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanunları toplu iş hukukunu ilgilendiren konudur.

İş hukukunda iki temel önemli öge vardır. Birincisi işçilerin korunma ilkesi diğeri ise işçi yararına yorum ilkesidir.

İş hukukunun çıkma öyküsü ve gelişmesinin en önemli noktası işçilerin haklarının korunmasına yönelik kaygıdır. İşçilerin korunması kişisel ve ekonomik açıdan işverene karşı bağımlı olmalarından kaynaklanır. İş hukukunun çalışanı koruması sadece ekonomik açıdan korumak değil, şerefi, haysiyeti, onuru ve kişiliğinin de korunmasını zorunlu kılar.

İşçi yararına yorum ilkesi ise yoruma açık olmayan hükümlerin açıklığa kavuşturulması ve uygulanabilir hale gelmesidir. Yorum yapabilmesi için daha önce yapılmış olan hükümlere ihtiyaç vardır. Yorum getiremeyecek kadar açık hükümler, işçi lehine de olsa yorumlanamazlar.

İstanbul’da 40 dan fazla İş Mahkemesi bulunmaktadır ve her geçen gün sayısı sürekli artmaktadır. İşletmelerin genelinde hukuki alt yapının olmamasından dolayı yüksek oranda davalar işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Firma tarafından delil verilemeyen davalarda işveren vekili firma avukatları maleseef çaresiz kalıyorlar.

İşverenler, haklı oldukları iş hukuku davalarını hukuka uygun hazırlanmış evrakları içeren alt yapı çalışmasından sonra kazanım elde edebilirler.

Monomer OSGB olarak çalışanların haksız bir şekilde talep ettikleri iş davalarında mağduriyet yaşamamanız için gerekli önlemleri alarak tüm iş yükünü bizler alıyoruz.

İş Hukuku ile ilgili hizmetimizden bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.