İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte iş güvenliği uzmanı hizmeti hakkında ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirlik oluşmuştur. 6331 sayılı kanununa göre iş yerleri tehlike sınıfına göre  3 e ayrılmıştır ve her tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde ve sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Monomer OSGB olarak 700 den fazla firmaya ve 50 den fazla  farklı sektördeki  işletmeye iş güvenliği uzmanlığı hizmeti verdik. Alanında tecrübeli uzman kadromuzla her zaman en güvenilir ve en kaliteli hizmeti vermek vizyonu ile çalışıyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi işyerlerine İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. İşverenler varsa çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirebilirler.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip iş güvenliği uzmanı bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik (OSGB) birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilirler.

Tehlike sınıfına göre İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu ;

  • 50’den az çalışanı olan ve Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile  kamu kurumları  için 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer,
  • 1 den fazla  çalışanı olan Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 50 den fazla çalışanı olan Az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve İş Güvenliği Uzmanı hizmeti alma zorunluluğu vardır.

Peki işyeri tehlike sınıfı nasıl belirlenir ?

İşyerlerinin  tehlike sınıfları 6/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre belirlenmiştir. İşyerleri tehlike sınıflarını faaliyet kodlarının (nace kodu) tebliğde hangi tehlike sınıfına karşılık geldiğine bakarak bulabilirler. Tebliğe göre İşyerleri tehlike sınıfına göre  3 e ayrılır.Buna göre;

  • Çok tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Az tehlikeli

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİME DENİR ?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği uzmanlık sınavlarında başarılı olmuş mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara iş güvenliği uzmanı denir.

İş güvenliği uzmanları A,B,C sınıfı olmak üzere 3 ayrılır.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı : C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara denir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı :  C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara denir.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı : B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara denir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL HESAPLANIR ?

İş yerlerinin alması gereken iş güvenliği uzmanı hizmet süreleri işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişiklik gösterir. Buna göre ;

  • Az Tehlikeli Sınıf      : Çalışan başına 10 dakika
  • Tehlikeli Sınıf            : Çalışan başına 20 dakika
  • Çok Tehlikeli Sınıf   : Çalışan başına 40 dakika

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ NELERDİR ?

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

5) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

6) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

7) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

8) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

9) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.

10) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

11) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

12) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRİLMEDİĞİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

2019 yılı itibari ile işyerlerinde İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI görevlendirilmemesi durumunda aşağıdaki tabloda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRMEYEN

İŞYERLERİNE UYGULANAN CEZALAR

Kanun MaddesiCeza MaddesiKanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil10 dan az çalışanı olan işyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50+ Fazla Çalışanı Olan İşyerleriAçıklamalar
MADDE 6 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri26/1-b6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmekAZ TEHLİKELİ
(Aynı Miktarda)

9.574

TEHLİKELİ

​(%25 Artırılarak)

11.967

ÇOK TEHLİKELİ
​(%50 Artırılarak)

14.361

AZ TEHLİKELİ

(Aynı Miktarda)

9.574

TEHLİKELİ

(%50 Artırılarak)

14.361

ÇOK TEHLİKELİ

(%100 Artırılarak)

19.148

AZ TEHLİKELİ

(%50 Artırılarak)

14.361

TEHLİKELİ

(%100 Artırılarak)

19.148

ÇOK TEHLİKELİ

(%200 Artırılarak)

28.722

TL/Aykırılığın devamı halinde her ay