Risk Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütününe risk değerlendirmesi denir.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesi 2013 yılından itibaren tüm işyerlerine  Risk Değerlendirmesi yapma zorunluluğu getirmiştir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Risk değerlendirmesin de iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olan tüm etkenler dikkate alınır.Kısaca risk değerlendirmesin de  sabotajdan çevresel faktörlere, deprem gibi doğal afetlerden termal konfor şartlarına,basınçlı kaplardan elektrik tesisatına hatta bilgisayar başında çalışan personelin klavyeyi kullanım pozisyonuna kadar bütün etkenler  irdelenerek   tehlike ve riskler belirlenmelidir.Bu tehlike ve risklerin oluşma sıklığı ve zarar verme büyüklüğü de  göz önüne alınarak ve öncelik sıraları belirlenerek   Risk Analizleri hazırlanır. 

Risk Analizi

Risk değerlendirmesini kim yapar?

Risk analizleri, işverenler tarafından oluşturulan bir ekip tarafından  yada işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alınarak gerçekleştirilebilir.

Genel olarak risk analizlerinin hazırlanması hem  teknik, hem de çok bilgi ve birikim gerektirmesi ayrıca 3. bir göz olarak işyerindeki riskleri tespit edilebilmesi açısından dışarıdan alanında uzman ve deneyim sahibi OSGB’ ler den hizmet alınarak yapılması risk analizlerinin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur.

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden  kişilerden oluşur.

a) İşveren/işveren vekili.

b) İş güvenliği uzmanları

c) işyeri hekimleri.

d) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

e) İşyerindeki destek elemanları.

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

Risk değerlendirmeleri işyerlerinin tehlike sınıfılarına göre aşağıda belirtilen sürelerde yenilenir;

Az tehlike sınıf           : 6 yılda bir

Tehlikeli sınıf             : 4 yılda bir

Çok tehlikeli sınıf     :  2 yılda bir

Ayrıca aşağıda belirtilen risklerin ortaya çıkması ve bu risklerin işyerinin bir kısmını veya bölümünü etkilediği durumlarda da risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

  • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAMANIN İDARİ PARA CEZASI NEDİR ?

2019 yılı itibari ile iş yerlerinde risk değerlendirilmesi yapılmaması durumunda aşağıdaki tabloda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

RİSK ANALİZİ

Monomer OSGB  olarak 2012 yılından beri 700 den fazla firma ve 50 nin üzerinde farklı sektörde risk değerlendirmesi hazırlamanın tecrübesine ve birikimine sahibiz. Tüm risk değerlendirmelerinin hazırlanması, risklerin takibi ve önlemlerin alınması süreçlerinde sahip olduğumuz tecrübemiz ve birikimimizle hizmetinizdeyiz.