Acil Durum Eylem Planı

Acil durum eylem planını açıklamak için ilk önce acil durumların ne olduğunu tanımlamamız gerekir.İşyerlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte ACİL DURUM şu şekilde tanımlanır;İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar” . Acil durum eylem planını ise;İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak” tarif edebiliriz.

İşyerlerine 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. Maddesi uyarınca 203 yılından itibaren tüm işyerlerine  acil durum eylem planı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

İşverenler ;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarakmeydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresinietkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici vesınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve

değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan

işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,

tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu

konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve

tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında,

işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLAMAMANIN İDARİ PARA CEZASI

2019 yılı itibari ile işyerlerinde ACİL DURUM EYLEM PLANI yapılmaması durumunda aşağıdaki tabloda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

ACİL DURUM PLANI

Monomer OSGB  olarak 2012 yılından beri 700 den fazla firma ve 50 nin üzerinde farklı sektörde ACİL DURUM PLANI hazırlamanın tecrübesine ve birikimine sahibiz. Tüm Acil durum planlarının hazırlanması ve önlemlerin alınması süreçlerinde sahip olduğumuz tecrübemiz ve birikimimizle hizmetinizdeyiz.