Acil Durum ve Yangın Tatbikatı

İşverenler işyerlerinden hazırlanan Acil durum planlarının uygulanmasını takip edilebilmek için ve  hazırlanan planların uygulanabilirliğinden emin olmak için  yılda en az bir defa acil durum tatbikatı düzenlemek zorundadır. Tatbikat sonrasında acil durum planları gözden geçirilerek varsa tespit edilen eksiklikler için düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. ve 12  Maddesi uyarınca işverenler;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

b) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.

Kanunda da belirtildiği üzere işverenler acil durumlar hakkında  gerekli düzenlemeleri ve önlemleri almak zorundadır.

İŞVERENLERİN ACİL DURUM VE TAHLİYEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

(1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur

ACİL DURUM TATBİKATI YAPILMADIĞINDA UYGULANCAK İDARİ PARA CEZASI

ACİL DURUM TATBİKAT

Monomer OSGB olarak işyerlerinizde acil durum ve yangın tatbikatlarını uzman kadromuz ile gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarınız için işyerinizin mevcut risk ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak tatbikat senaryolarını oluşturuyoruz. işyeriniz için hazırladığımız  tatbikat senaryosuna  uygun bir şekilde tatbikatlarınızın gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. tatbikat sonrasında eğer acil durum planlarınızda ve işyerinizdeki fiziki şartlarda eksiklikler var ise bu eksikliklerin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin teknik şartlarının da içinde olduğu kapsamlı tatbikat raporları hazırlıyarak size sunuyoruz.