İşyeri Hekimi

işyeri hekimi

işyeri Hekimi hizmeti 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirliği oluşmuştur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yerlerine  tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde  İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Monomer OSGB olarak 700 den fazla firmaya ve 50 den fazla  farklı sektördeki  işletmeye İşyeri Hekimi   hizmeti verdik. Alanında tecrübeli İşyeri Hekimi kadromuzla her zaman en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini vermek ve hizmet verdiğimiz firmalarda meslek hastalıklarının önüne geçmek  vizyonu ile çalışıyoruz.

İşyeri Hekimi Kime Denir?

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere İşyeri Hekimi denir.

İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi uyarınca işyerleri işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. İşverenler çalışanları arasından işyeri hekimi görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip işyeri hekimi bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik (OSGB) birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre kanunun uygulama şartları farklılık gösterir.İşyerlerinin  tehlike sınıfları 6/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre belirlenmiştir. İşyerleri tehlike sınıfına göre  3 e ayrılır.

Buna göre;

  • Çok tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Az tehlikeli

İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ise ;

  • 50’den az çalışanı olan ve Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları  için 1/7/2020 tarihinde,
  • 50’den az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri Ne Kadar?

İş yerlerinin alması gereken işyeri hekimi hizmet süreleri işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişiklik gösterir. Buna göre ;

  • Az Tehlikeli Sınıf              : Çalışan başına 5 dakika
  • Tehlikeli Sınıf                    : Çalışan başına 10 dakika
  • Çok Tehlikeli Sınıf            : Çalışan başına 15 dakika

İşyeri Hekiminin Görevleri Nedir?

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

3) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

4) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

5) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

6) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

7) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

8) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

9) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

10) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

11) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

12) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

13) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

14) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

15) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

16) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.