Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Zorunluluğu Başladı!

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu   01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tehlike sınıfı gözetmeksizin  risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı ve çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ve sağlık raporlarının aldırılması 2013 yılından itibaren zorunlu hale gelmişti.

01.07.2020 tarihinde ilgili kanunun yürürlüğe giren maddeleri ile Az Tehlikeli sınıftaki işyerleri artık çalışan sayılarıyla orantılı olarak kanunun belirlediği sürelerde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorundalar.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu Ertelendi mi ?

Aslıdan Az Tehlikeli  İşyerlerinde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği  Kanunun İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu daha önce yürürlüğe girecekti fakat 3 kere Aile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ertelenmiştir. İlk önce  20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile daha sonrada  18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ile kanunun yürürlüğe girmesi 1.7.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu yüzden bu İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu biraz gecikmiştir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşveren,İşveren Vekili Ve Yöneticiler Kendi İşyerlerine Nasıl Bakabilir?

50 den az çalışanı bulunan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için İSG KATİP sistemi üzerinden  görevlendirme yapılması gerekmektedir. Kullanıcının görevlendirmeyi yapabilmesi için SGK sisteminde işveren, işveren vekili ya da yönetici olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Eğer ilgili tanımlama yapılmamış ise işyerinin bağlı olduğu SGK il müdürlüğü ile iletişime geçilerek işveren, işveren vekili ya da yönetici tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşveren/İşveren Vekili Ataması Nasıl Yapılır?

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliğine Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır. Yönetmelikte belirtilen eğitimlerini tamamlayarak başarılı olmuş, işveren veya işveren vekilleri arasından SGK sisteminde tanımlı olanlar E Devlet şifreleri ile İSG KATİP sistemine girerek atamalarını yapabilirler.

Az tehlikeli İşyerlerinde İşveren/İşveren Vekilleri Kaç İşyerine Bakabilir?

SGK sistemi üzerinde birden fazla işyerine “İşveren”, “Yönetici” ya da “İşveren Vekili” tanımlaması olanların sistem üzerinde bütün işyerleri görünmektedir. Ancak taahhüt yapmak için
yalnızca 1 işyerine izin verilmektedir. Daha önce bir işyeri için taahhüt verilmiş ve iptal edilmemişse başka bir işyeri için taahhüt verilmesi söz konusu değildir. Yani işveren ve işveren vekilleri sadece bir işyerine bakabilirler.

İşveren/İşveren Vekilleri Hangi İşyerlerine Bakabilir?

İşveren ya da İşveren Vekilleri sadece Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilirler. Bu sınıftaki  işyerlerine  İSG-KATİP üzerinden atama yapılabilmesi için işyerinin çalışan sayısı 50’den az olmalı ve ilgili işyerinin tehlike sınıfı “Az Tehlikeli” olmalıdır.

Kamu Kurumları Ve Az Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği Kanunu

50 den az çalışanı bulunan Az Tehlikeli İşyerleri ve Kamu Kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti zorunluluğu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 38 maddesi uyarınca 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kanunun getirdiği en büyük yükümlülüklerden biri çalışanı olan tüm işyerlerinin yani 1 tane çalışanı bile olsa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğudur.

Bu kapsamda işyerleri tehlike sınıflarına göre kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu işyeri tehlike sınıflarına göre ve çalışan sayılarına göre farklı tarihlerde yürürlüğe gireceği kanunda belirtilmiştir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Eğitimi Nasıl Yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışanların iş sağlığı güvenliği hakkındaki yönetmeliğe göre; İşyerlerinde İşveren, çalışanlarına asgari yönetmelikte belirtilen konuları içerecek şekilde, temel eğitimlerini çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlamalıdır. Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde Az tehlikeli İşyerleri için en az 8 saattir.
Tüm işyerlerinin işverenleri 1.1.2013 tarihinden itibaren çalışanlarına temel iş güvenliği eğitimini almalarını sağlamalıdır.

Az Tehkikeli İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Ne Kadar Süre Geçerledir?

Bu sınıftaki işyerleri için temel iş güvenliği eğitimi maksimum 3 yılda bir yenilenmelidir. Ayrıca İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde, çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmelidir

Az Tehlikeli İşlerde Sağlık Raporu Zorunlu mu?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun sağlık gözetimi başlık 15 maddesi uyarınca işverenler Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutmak zorundadırlar.
Az tehlikeli işlerde hangi durumlarda sağlık raporu alınır veya yenilenir. ?
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

 Sağlık Raporu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Az tehlikeli işyerlerinde çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir yenilenir
Ayrıca özel politika gerektiren grupta yer alan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler dahada kısaltılabilir.
Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğtimleri hakkında yönetmelik ekinde yer alan EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza edilmek zorundadır.

KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ 

Az Tehlikeli İşyerleri için Fiyat Listesi